Heimat-Rezepte

„heimat-rezepte.de“ ሓደ ክትሳተፈሉ መጽሓፍ ምኽሻን ኣብ ኢንተርነት እዩ። ን ብዙሕ ከንብቡን ክጽሕፉን ዘይክእሉ ሰባት ተሓሲቡ እዩ።
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
© Jennifer Zumbusch
ብዛዕባ ኣርእስቲ ሃይማት(ዓዲ/ዓደቦ) እዩ። ሃይማት ንዓና እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዝተወለድናሉ ቦታ እዩ ንዓና። ወለዲ፣ ኣሕዋት። ሃይማት እንተላይ ብከባቢታትን ፍሉያት በዓላትን ወይ ፍጻሜታት ንፈልጦ/ንዝክሮ ኢና። ከምኡ’ውን ካብ ንእስነትና እንፈልጦ መግቢ እዩ።

ካብ መበቈል ምዝንታው

„heimat-rezepte.de“ ንኣርእስታት መግብን ሃይማትን ምስ ምጽሓፍ ሓጸርቲ ጽሑፋት ንኢንተርነት የራኽቦም እዩ። ኣብ ምንታይ መኣዲ ትሓስቡ፦ „እዚ ናተይ ሃይማት እዩ“? ቅዋመ መግቢ ናቱ ስደዱልና! ሓደሓደ ምሉእሓሳባት ብዛዕባ ሃይማትኩም ጸሓፉ፦ ካበይ መጺአ? ሃይማት ንዓይ እንታይ ማለት እዩ? ኣብኡ እንታይ ተሞኪረ? ምስ ኩሎም ካብ ሃይማት ከተካፈሉ ትኽእሉ። ኣብ ዝኾኑ ቅዋመ መግብታት ከኣ ርእይቶ ክትጽሕፉን ሕቶታት ክትሓቱን ትኽእሉ። ተሳተፉ ኢኹም፣ ንሕና ብዛዕባ ቅዋመ መግብታትኩምን ታሪኻትኩምን ንሕጐስ ኢና። ናይ ኣርትዖት ሰራሕተኛታትና ብኽብረት ይሕግዙኹም።

ኣብዚ ኣብ Koch-Blog (ብሎግ ምኽሻን) ትኣቱ