Ich will Deutsch lernen

ኦንላይን-መርበብ-ትምህርቲ ንምምሃር ጀርመንኛ

„ich-will-deutsch-lernen.de“ (www.iwdl.de) ነጻ ኦንላይን-መርበብ-ትምህርቲ እዩ። መጽናዕታት ኣብ ደረጃታት A1 ክሳብ B1 ከምኡ’ውን ሰፊሕ ወፈያ ንትምህርቲ ፊደላት ንካልእ ጽሕፈት ዝመሃሩ፡ ይህብ እዩ።
ኣብ “ቋንቋን ሞያን” ምስ ኣተኹም 30 ኣብነታት ምስ ብዙሕ ናይ መጽናዕቲ ንዋት ብዛዕባ ሞያ ዝምልከት ርክብ ክሳብ ደረጃ B1+ ክትረኽቡ ኢኹም።

መርበብ ትምህርቲ ነዚ የውፊ

ምስ „ich-will-deutsch-lernen.de“ ፈጺምኩም ብውልቅን ኩሉ ግዜን ጀርመንኛ ክትላመዱን ክትመሃሩን ትኽእሉ። ኣየኖት መጽናዕታት መዓስን ከመይ ቅልጡፍን ከምትሰርሑ ባዕልኹም ትውስኑ። ሽዑ ሓደ ምኩር መምህር ብውልቂ ክሕግዘኩም እዩ።

መደብ ጸወታን ናይ ምምሃር መገድታትን

መጽናዕታት „ich-will-deutsch-lernen.de“ ኣብ ሓደ ቅድሚኡ ዝተወጠነ መደብ ትምህርቲ ከም ኣብ ናይ ጸወታ ሰሌዳ፡ ተሰሪዖም ኣለው። ባዕልኹም ኣበይ ከምትጅምሩ ትውስኑ – ከምኡ’ውን እቲ ዝተመኽረኩም “ብሉጽ” መገዲ ትምህርቲ ኣብቲ መደብ ጸወታ ትስዕቡ ወይ ነጻ ኮንኩም እቶም መጽናዕታት ትመርጹ። ኩሉ ግዜ እቶም መጽናዕታት ክትደግሙ ወይ ደረጃ ትምህርቲ ክትቅይሩ ትኽእሉ። ከምኡ’ውን ኣብ “Lernportfolio” ግስጋሰኹም ክትርእዩ ትኽእሉ።
Deutsch lernen online und kostenlos - Spielplan

Schnitzelን Dolmadesን - Websoap ንመርበብ ትምህርቲ

ዛንታታት ካብ ናብራ ግሪኻዊ ስድራቤት Tsantidis፣ ካብ Emre ዝብሃል ቱርካዊ ዋና ዱኳን፣ ካብ ናይ ደኒሽ Inga እትብሃል ተመሃሪት ከምኡ’ውን ካብ መሓዙታን ጎረባብታን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት፡ ቋንቋዊ ንዋት ብዛዕባ ምስ „ich-will-deutsch-lernen.de“ ዝተኣሳሰረ ስራሕ ይህቡኹም እዮም። ብ45 ክፋላት ገሩ እቲ Websoap ኣብቶም መጽናዕታት የእትወኩም ከምኡ’ውን ከም ቀንዲ መምርሒ ኣብቲ መርበብ ይመርሓኩም።

ከምኡ'ዩ ዝሰርሕ

  • ብነጻ ብናይ ውልቂ ኢመይልኩም ኣብ www.iwdl.de ተመዝገቡ – እቲ ፎርም ብ16 ቋንቋታት ተዋሂቡኩም ኣሎ።
  • ብድሕሪኡ ሓደ ንመረጋገጺ ዝኸውን ሊንክ ዘለዎ ኢመይል ክትወሃቡ፣ ንዕኡ ጠዊቕኩሞ እቲ ምዝጋበ መታን ክውዳእ፣ ሽዑ ብኡንብኡ ምስቲ መርበብ ትምህርቲ ክትሰርሑ ትኽእሉ፦ ኩሉ ግዜን ኣብ ኩሉ ቦታን።
ኣብ ሓደ ናይ መራሒ ስልጠናኹም ጉጅለ ክትመሃሩ እንተ ደኣ ደሊኹም፣ ካብኡ/ካብኣ ፓስወርድ ክትወሃቡ ኢኹም። ምስዚ ፓስወርድን ኢመይልኩምን ኣብቲ መበገሲ ገጽ ብቐሊሉ ክትኣትዉ ትኽእሉ። መጠወቒ „Registrieren“ ከይጠወቕኩሞ ሽዑ ኣስተውዕሉ።
ቅድሚ ምምዝጋብኩም ከባቢ ክትርእዩን ክትፍትኑን ደሊኹም? ሽዑ „Gast“ ዝብሃል መእተዊ ምረጹ ከምኡ’ውን ኣማራጺታት „ich-will-deutsch-lernen.de“ ትድህስሱ።

ሓገዝ

ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ መርበብ ትምህርቲ ናይ ሓገዝ ፊልምታት ተቐሪቦምልኩም ኣለው። እቲ ዝምልከት ትሰርሑሉ ቦታ መርበብ ከምኡ’ውን ዓይነት መጽናዕቲ ይገልጹ እዮም። ዋላ መምህርኩም ኣብ ኣጠቓቕማ „ich-will-deutsch-lernen.de“ ብኽብረት ክሕግዘኩም።

ኣብዚ ብቐጥታ ኣብ መርበብ ትምህርቲ ትኣትዉ

www.ich-will-deutsch-lernen.de