Einstieg Deutsch

Aplikacioni i mësimit të gjuhës

Aplikacioni i mësimit të gjuhës «Einstieg Deutsch» ju ofron ushtrime në lidhje me mbështetjen fillestare gjuhësore. Ai niset nga një veprim gjuhësor i nevojshëm elementar dhe të drejtpërdrejtë dhe synon më tej që të arrijë shpejt një aftësi bazë për të folur gjermanisht. Nuk kalon shumë kohë dhe fjalët dhe përdorimet më të rëndësishme përvetësohen dhe modelet e fjalive të mësuara mund të përdoren duke i kombinuar.

Aplikacioni i mësimit të gjuhës «Einstieg Deutsch»

  • është falas
  • është e përkthyer plotësisht në dhjetë gjuhë (arabisht, dari, anglisht, farsi, frëngjisht, kurmanci, pashtu, tigrinja, turqisht, urdu)
  • është e strukturuar në 15 tema si «Vizita te mjeku», «Vizita në zyrat shtetërore» ose «Psonisja» – dhe, kësisoj, ofron mundësinë e përfshirjen në një situatë të ngjashme të jetës së përditshme, plotësisht në përputhje me nevojat tuaja personale
  • mund të përdoret offline

Aplikacioni ofron sa më poshtë

  • informacione dhe këshilla tematike
  • Paraqitje me fisha me tekste audio në gjermanisht dhe me titra në shumë gjuhë
  • formate të larmishme ushtrimesh për të trajnuar shprehitë e të dëgjuarit, të folurit dhe të lexuarit
  • fjalorë dhe libra shprehjesh në disa gjuhë
  • trajnues të fjalorit në disa gjuhë
  • lojëra mësimore (që zhvillohen aktualisht)

Shkarko këtu falas

Versioni për iOS

Versioni për Android