Ich will lernen

د DVV تعلیمي پورتال

“ich-will-lernen.de” د جرمني تر ټولو ستر د زده کړې ازاد پورتال دی. په دې کې د زده کړې او اساسي تعلیم، ښوونځي نه د فارغېدو او همداراز د اقتصاد د ابتدايي تعلیم د تیاري لپاره له 31.000 څخه زیات تمرینونه وړاندې کوي.
Ich will lernen
Ich will lernen: Leben und Geld
Ich will lernen: Mathematik
Ich will lernen: Englisch
Ich will lernen: Deutsch
Ich will lernen: Rechnen
د DVV د زده کړې پورتال کې تاسو په خپله
  • لیکل، لوستل او حساب کول تمرینولی او زده کولی شئ
  • ځان د عالي زده کړو لپاره تیارولی شئ (د المانۍ، ریاضي او انګلیسي په موضوعاتو کې)
  • په ورځنیو چارو کې د پیسو د ورکړې راکړې په اړه خپله معلومات پراخولی شئ

د “ich-will-lernen.de” د ساعت تېرۍ په برخه کې تعلیمي لوبې، د لوستلو متنونه او همداراز تازه خبرونه او نور ډېر شیان وړاندې کېږي.

د تعلیمي پورتال ګټې

تاسو په تعلیمي پورتال کې ځان د نارینه او ښځینه زده کوونکو په توګه په بشپړه توګه د نوم له ښودلو غیر او بالکل په وړیا توګه راجستر کولی شئ. تاسو په خپله په کور کې زده کړه کولی شئ یا په پورتال کې د چا په همکارۍ – د بېلګې په توګه د یو محلي ښوونځي په همکارۍ د یو کورس څخه استفاده کولی شئ.
د زده کړې ځایونه، د زده کړې وختونه او د زده کړې رفتار تاسو په خپله د خپل خواهش سره سم ټاکلی شئ.
د داخلې یوه آنلاین ازموینه دا خبره یقیني کوي چې زده کړې ته د اول سر نه په صحیح طریقه ادامه ورکړ ی شي.
آنلاین استاذان تاسو سره د لوستلو، لیکلو او ریاضي او همداراز ښوونځي نه د فراغت په انفرادي لاره کې کومک کوي.

تعلیمي پورتال لپاره دلته کلیک کړئ