زده کړه

اساسي زده کړه

Ich will lernen
زده کړه

Ich will lernen

"ich-will-lernen.de" د المان تر ټولو ستر ازاد تعلیمي پورتال دی. دا د لیک لوست او اساسي زده کړې، ښوونځي څخه د فراغت د تیارۍ او همداراز د اقتصاد د زده کړو لپاره له 31.000 تمرینونه وړاندې کوي.