زده کړه

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
زده کړه

الماني زده کول

اي-زده کړه او مخلوط-زده کړه- د المانۍ ژبې د زده کړې وړاندیزونه.

© Nola Bunke
زده کړه

اساسي زده کړه

اي-زده کړه او مخلوط-زده کړه- د المانۍ ژبې د زده کړې وړاندیزونه د لیک، لوست، مکتب څخه د فراغت او اساسي اقتصادي زده کړو په برخو کې.

© Shantan Kumarasamy/With Light Fotostudio
زده کړه

اضافي

د المانۍ ژبې د زده کولو او نورو اساسي زده کړو په اړه نور وړاندیزونه او اقدامات.