خپروونکي

Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.
Obere Wilhelmstr. 32
53225 Bonn
+49 0228 97569-0
info(at)dvv-vhs.de

عدلي څانګه بون
د ټولنې د ثبت لمبر 3120
د هیئات ځای بون
د زیات شوي ارزښت د مالیې شماره: DE 122276373
واک لرونکی نماینده: ډاکټر Ernst Dieter Rossmann MdB، د DVV رییس

مشوره، تخنیکي مفهوم، طرحه، پراختیا او هوسټنګ:

Kodehaus
Mintropstraße 10
40215 Düsseldorf

د ادعاوو عدم مسوولیت

د نورو هغو خدمت برابروونکو چې د ویبسایټونو د منځپانګې لینک یې ورکړل شوی (په ګډون د هغو چې هلته یې د نورو خواو لینک ورکړل شوی) اداري مسوولیت، په ځانګړي ډول د ځوانانو او د معلوماتو د تحفظ د مسوولیت پابندي کول د هر یو اړوند خدمت برابروونکي یوازې خپل مکلفیت دی.

عمومي کاروباري شرایط

تاسو زمونږ شرایط دلته موندلی شئ.

د حقونو لارښود

د هغو عکسونو، انځورونو، لوګو، متنونو او داسې نورو چې زمونږ په ویبسایټونو کې ترې استفاده شوې حقونه د المان د ملي ښوونځي د ټولنې او یا د نورو خواوو سره خوندي دي. د هغوی څخه استفادې نشي کېدلی، ولې یوازې په هغه صورت کې کېدلی شي چې د مارکیټنګ/ د عامه اړیکو د برخې څخه یې اجازه واخیستل شي.