یادگرفتن

آموزش پایه

Ich will lernen
یادگرفتن

Ich will lernen

"ich-will-lernen.de" بزرگترین پورتال اموزشی آزاد در آلمان است. این بیش از 31.000 تمرین ارائه میدهد برای سواد آموزی و تحصیلات، در آماده سازی برای تکمیل مدرسه و تحصیلات در رشته اقتصادی.